Loading…

Vznikla platforma pro revizi Metropolitního plánu (TZ)

Tisková zpráva Platformy NNO pro revizi Metropolitního plánu Prahy – 2018:

Vznik platformy

V pondělí 16.04.2018 zveřejnil Magistrát Prahy finální návrh Metropolitního plánu Prahy, který byl zpracován Institutem pro plánování a rozvoj (IPR). V návaznosti na jeho zveřejnění vznikla “Platforma nevládních neziskových organizací (NNO) pro revizi Metropolitního (územního) plánu Prahy”, které se domluvily, že společně připraví podstatné připomínky k publikovanému návrhu a projednají s Magistrátem jejich vyřešení.

Úvodní slovo Platformy

“Platforma pro revizi Metropolitního plánu Prahy​“ je občanská iniciativa, deklarující názory občanské společnosti, tisíců Pražanů z občanských sdružení, spolků i odborné veřejnosti, která je odstavena od tvorby a participace na budoucnosti města. Se zveřejněním Metropolitního územního plánu, nastoupili architekt Koucký a ředitel Boháč z Institutu plánování a rozvoje Prahy, do brutální mediální kampaně, proti těm, kdo metodiku a zásady tvorby autorského územního plánu zpochybňují. Jejich výroky i mediální a finanční podpora od Pražské radnice a stavební lobby ukazují, že Metropolitní plán je od svého početí z hlavy Dr. Hudečka, jednoznačně politický dokument, otevírající dveře, Prahu již dávno prorůstajícímu kartelu osobního a korporátního prospěchu. V dnešní post-pravdivé době, jde o účelové převracení a manipulaci pojmů, pravidel a zásad. Pokud živou a pulzující Prahu obklíčí a proroste neregulovaná výstavba, stane se ostrůvek historické Prahy jen expozicí (skanzenem) nerespektované historie. Praha má mnoho problému a místo kultu plánování je čas na jejich odpovědné řešení Je to jen demokraticky rovná a otevřená diskuze o budoucnosti a trvale udržitelném rozvoji, která je poslední a jedinou překážkou politicky prosazované svobody vrchnostenské svévole, kterou nabízí i Metropolitní plán.

Platforma je prostý čin občanské odpovědnosti, nedisponujeme žádnými srovnatelnými prostředky, ani mediální podporou. Považujeme alternativy, připomínky a námitky za věcné a legitimní. Seznamte se s naším programem. Usilujme společně o takové mechanizmy tvorby budoucnosti, za kterých Praha zůstane bohatá a krásné a obyvatelům bude domovem. Bez revize Metropolitního plánu Prahy to nepůjde.

Cíle Platformy NNO pro revizi Metropolitního (územního) plánu Prahy

1. Platforma ve spolupráci laické a odborné veřejnosti zformuluje hlavní připomínky k Metropolitnímu (územnímu) plánu ve svém „Memorandu k revizi Metropolitního (územního) plánu Prahy“.
2. Platforma prosazuje zapracování svých připomínek (včetně “Memoranda”) do finální podoby Metropolitního (územního) plánu Prahy.
3. Platforma prosazuje zpracování Metropolitního (územního) plánu podle evropských standardů tak, aby byl ve výsledku jednoznačný, předvídatelný, přezkoumatelný a postavený na principu rovnováhy mezi potřebným rozvojem města a potřebami jeho uživatelů a v souladu s přijatými mezinárodními závazky.
4. Platforma prosazuje nezpochybnitelné regulační mechanizmy, které budou chránit jedinečnost a historické dědictví Prahy do doby před počátkem platnosti Metropolitního (územního) plánu Prahy a nadále pak v jeho rámci.
5. Platforma prosazuje zapracování všech tří pilířů trvale udržitelného rozvoje – o rovnováhu ekonomického, environmentálního a sociálního/kulturního pohledu na město do finální podoby Metropolitního (územního) plánu Prahy.
6. Platforma usiluje o dosažení demokratické shody na principech a obsahu Metropolitního (územního) plánu Prahy (viz prameny č. 2).

Kontakty

Ing. Vít Janoušek, pověřený mluvčí, člen výboru Platformy
Mobil: +420603447140,
E-mail: revize.metroplanu@seznam.cz
Web: https://sites.google.com/view/revize-metroplanu
Facebook: Revize Metropolitního plánu Prahy

Napsat komentář